Сертификација старих заната

Министарство привреде издаје предузетницима сертификате у области традиционалних заната, старих и уметничких заната и послова домаће радиности.

Неке од делатности које се, у складу са прописима, сматрају старим и уметничким занатима су грнчарска, казанџијска, јорганџијска, сапунџијска, сликање на текстилу и слично.

Министарство, такође, води Евиденцију (Регистар) сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности, као електронску, јединствену, централну јавну базу података о издатим сертификатима, која се редовно ажурира и која је бесплатно доступна свим заинтересованим субјектима, свих 24 часа дневно, сваког дана у години.

Више информација: http://privreda.gov.rs/vama-na-usluzi/sertifikacija-starih-zanata/

Уношење назива „Србија“ у име привредног друштва

Законом о привредним друштвима, поред осталог, прописано је да пословно име привредног друштва може да садржи назив Републике Србије или њене територијалне јединице и аутономне покрајине, уз претходну сагласност надлежног органа. Ово се односи и на називе на страном језику, као и на придевске облике истих.

Министарство привреде, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о министарствима, утврђује све релевантне елементе и припрема предлог решења Владе ради добијања претходне сагласности за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва. По доношењу решења од стране Владе којим се даје претходна сагласност за уношење назива Републике Србије у пословно име привредног друштва, Министарство обавештава подносиоца захтева о обавези уплате таксе на рачун Буџета Републике Србије.

Захтеви за добијање претходне сагласности за употребу назива Републике Србије у пословном имену привредног друштва, подносе се Министарству привреде, и разликују се за привредна друштва која су већ основана и привредна друштва која су у оснивању.

Више информација: http://privreda.gov.rs/vama-na-usluzi/unosenje-naziva-srbija-u-ime-privrednog-drustva/