Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

Програм је АКТИВАН

ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2019. ГОДИНИ

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019.

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства кроз субвенционисање зараде. За средства по Програму, могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној помоћи, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, a остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Субвенцију не могу остварити:

 • привредни субјекти у сектору угља, привредни субјекти у тешкоћама, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање;
 • послодавци – корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби за запошљавање, осим обавеза чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирују;
 • послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање запошљавања, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање и
 • послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву/конкурсу за иста лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ:

Субвенција зараде одобрава се послодавцу под условом:

 • да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање, која нема радног искуства на пословима на којима се запошљава;
 • да је захтев за субвенцију зараде поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа на неодређено време са особом са инвалидитетом;
 • да запошљавање уз субвенцију има за последицу нето повећање броја запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на број запослених особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз субвенцију;
 • да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз субвенцију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;
 • да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за субвенцију зараде;
 • да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, у законским роковима, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да не запошљава особе са инвалидитетом које су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за доделу субвенције биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту Националне службе за запошљавање:

www.nsz.gov.rs

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање: 0800-300-301 и на сајту:

www.nsz.gov.rs

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2019. године.