Start up

Програм је ЗАТВОРЕН

ДАНА 15.07.2019. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС ОБУСТАВЉА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА ПО ПРОГРАМУ START UP КРЕДИТА ЗА  ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ  У 2019. ГОДИНИ ЗБОГ УТРОШЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОВУ НАМЕНУ.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

Министарство привреде – 200,000,000.00 РСД

Фонд за развој – минимум 466.666.666,67 РСД

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за развој и Министарство привреде

Подршка обухвата комбинацију 30% бесповратних средстава и 70% кредита Фонда за развој РС,  код изразито неразвијених општина ( IV група развијености ) 40% бесповратних средстава и 60% кредита Фонда за развој РС.

Финансијска подршка намењена је новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у АПР-у најраније у години која претходи години подношења захтева. За ова средства могу конкурисати и клијенти који су претходно, били оснивачи и власници највише једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још активан, али је клијент пренео своја оснивачка права на неко друго лице пре оглашавања јавног позива.

Средства по овом програму могу се користити за:

 • доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/инвестиционо одржавање пословног или производног простора,
 • куповину опреме ( нове или половне , не старије од пет година);
 • трајна обртна средства, која могу да учествују највише 20% у структури укупног инвестиционог улагања које је педмет финансирања.

Средства по овом Програму не могу се користити за:

 • набавку опреме превасходно намењене даљем изнајмљивању или опреме која ради на принципу самоуслуживања, као ни у сврху шпекулативних радњи.
 • примарну пољопривредну производњу (у смислу овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење), а не обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл;
 • трговинска делатност;
 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производња и продаја оружја и војне опреме;
 • промет нафте и нафтних деривата;
 • производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 • производња и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.
 • Грађевинарство, изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
 • производња алкохолних пића;
 • транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње;
 • финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења и услуге туристичких агенција;
 • производња дувана и дуванских производа;

Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности, искључујући ситан инвентар.

Услови за одобрење кредита и бесповратних средстава:

Однос 30%-70%
Износ за правна лица и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД
максимални 4.200.000,00 РСД 1.800.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД
Однос 40%-60% ( IV група развијености и изразито неразвијени/девастирани)
Износ за правна лица у предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно
минимални 240.000,00 РСД 160.000,00 РСД 400.000,00 РСД
максимални 3.600.000,00 РСД 2.400.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

Рок отплате:

 • Рок отплате до 5 година, у оквиру кога је грејс период до једне године.
 • Рок отплате кредита не може бити краћи од три године од дана закључења уговора укључујући и грејс период. У случају отплате кредита у року који је краћи од три године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.
 • Каматна стопа уз примену валутне клаузуле:
  • 1% годишње уз гаранцију банке;
  • 2% годишње уз остала средства обезбеђења;
  • у грејс периду камата се обрачунава и приписује главном дугу.

Обезбеђење кредита:

 • гаранција пословне банке или
 • хипотека првог реда на непокретностима до 1.000.000,00 динара на захтев клијента, а преко 1.000.000,00 динара обавезно и/или
 • хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту за износ до 500.000,00 динара, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или
 • уговорно јемство правних лица и предузетника и/или
 • залога на постојећој / будућој опреми за износ до 1.000.000,00 динара, с тим да појединачна вредност опреме која се залаже не буде мања од 50.000,00 динара, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или
 • уговорно јемство физичког лица за износ до 500.000,00 динара а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и
 • меница и менично овлашћење дужника.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на износ кредита мора да буде 1,2:1.

Напомена:

Детаљна упутства и услове за коришћење кредита и садржај потребне документације можете дирекно  преузетни на интернет страни Министарства: www.privreda.gov.rs  и  линка Фонда за развој  http://www.fondzarazvoj.gov.rs/uputstva_startup.html

КОНТАКТ:
Фонд за развој
Мирјана Миљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs