Програм сарадње науке и привреде

Програм је У ПРИПРЕМИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – износ још увек није дефинисан

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: август 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије са тржишним потенцијалом. Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Подносиоци пријаве за овај програм су неформални конзорцијуми сачињени од најмање једног микро, малог или средњег привредног друштва у приватном власништву као носиоца конзорцијума и најмање једне јавне акредитоване научно-истраживачке институције у улози партнера, у складу са условима прописаним Приручником Програма сарадње науке и привреде. Конзорцијум може имати највише пет чланица.

Подршка обухвата комбинацију до 70% бесповратних средстава које обезбеђује Фонд и минимум 30% сопственог финансирања које обезбеђује конзорцијум (ако је носилац конзорцијума средње привредно друштво, онда је обавезно суфинансирање од стране конзорцијума 40%, а максимално финансирање од стране Фонда је 60% одобреног буџета). Фонд може доделити највише 300,000 ЕУР по појединачном пројекту. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Процену пројеката и одлуку о финансирању доноси независна међународна експертска комисија, уз техничку подршку стручних међународних рецензената. Пријава пројеката врши се преко електронског портала Фонда, на енглеском језику у предефинисаним обрасцима за пријаву које обезбеђује Фонд.

Биће размотрене пријаве пројеката из свих области науке и технологије и свих привредних сектора.

Средства по овом програму могу се користити за:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрему и материјал за истраживање и развој;
 • Закуп пословног простора и подршку пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаке/саветнике за истраживање и развој;
 • Пријаву патента и пратеће трошкове, сертификације производа;

Средства по овом програму не могу се користити за финансирање истих трошкова и активности које се финансирају из било ког другог програма.

 Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Порезе, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Ставке које се већ финансирају кроз други оквир, програм или компанију/институцију;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Активности које су наведене у Прилогу А (Изузеци) у Оквирном програму заштите животне средине јавно објављеног 8. маја 2015.;
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта;

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ КРЕДИТА И БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Износ за правна лица Бесповратна средства Укупно
максимални 300,000 ЕУР Још увек недефинисано
 • Бесповратна средства
 • Финансирање од стране Фонда не може прећи 70% укупно одобрених трошкова пројекта (60% ако је носилац конзорцијума средње предузеће)
 • Без обавезе враћања док год се финансирани пројекат спроводи у складу са одредбама Уговора о финансирању између предузећа носиоца конзорцијума и Фонда за иновациону делатност

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услови за пријаву на овај програм, укључујући сву потребну документацију за пријаву, директно су доступни на званичној интернет страници Фонда за иновациону делатност:

http://www.inovacionifond.rs/cgs-o-programu/

 

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност
+381 11 6555 696

cgs@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs