Рефундација трошкова подршке ОСИ

Програм је АКТИВАН

РЕФУНДАЦИЈA ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2019. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМЕ :

 1. Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција
 2. Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима,  кроз рефундацију додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом и то:

А) РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАРАДЕ ЛИЦУ АНГАЖОВАНОМ НА ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – РАДНА АСИСТЕНЦИЈА

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 месеци.

Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

 • трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
 • трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Б) РЕФУНДАЦИЈА ПРИМЕРЕНИХ ТРОШКОВА ПРИЛАГОЂАВАЊА РАДНОГ МЕСТА

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се одобрити послодавцу у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

Рефундација трошкова подршке за наведене програме се остварује према прописима о државној помоћи за накнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих додатних трошкова.

За средства по Програму А и Б, могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној помоћи, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

Рефундацију не могу остварити:

 • привредни субјекти у сектору угља, привредни субјекти у тешкоћама, у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање;
 • послодавци – корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби за запошљавање, осим обавеза чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирују;
 • послодавци који користе исту врсту олакшица у оквиру других мера за подстицање запошљавања (Програм А), у складу са прописима о државној помоћи за запошљавање и
 • послодавци који су користили рефундацију по јавном позиву/конкурсу за иста лица пре истека рока од три године од дана одобравања средстава.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ:

Рефундација се одобрава послодавцу под условом:

 • да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање;
 • да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом;
 • да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се запошљава под посебним условима (решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду);
 • да запошљавање уз рефундацију има за последицу нето повећање броја запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева, у односу на број запослених особа са инвалидитетом у месецу који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз рефундацију;
 • да није смањио број запослених особа са инвалидитетом у моменту подношења захтева у односу на месец који претходи месецу запошљавања особе са инвалидитетом уз рефундацију, осим у случају природног одлива и других оправданих разлога у складу са законом;
 • да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке;
 • да у радном односу има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, у законским роковима, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Посебни услови за Програм А:

 • да је радни однос са лицем које пружа стручну подршку новозапосленој особи са инвалидитетом заснован најкасније до дана запошљавања особе са инвалидитетом за коју се тражи стручна подршка;
 • да се стручна подршка особи са инвалидитетом пружа у складу са планом стручне подршке;
 • да лице које пружа стручну подршку има најмање средње образовање и 12 месеци професионалног искуства у областима у којима пружа стручну подршку;

Посебни услови за Програм Б:

 • да је прилагођавање радног места у складу са извршеном проценом радне способности особе са инвалидитетом.

Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту Националне службе за запошљавање:

www.nsz.gov.rs

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање: 0800-300-301 и на сајту:

www.nsz.gov.rs;

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2019. године.