Развојни програм

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 500.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јануар 2019.године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде и Фонд за развој РС

Предузетници, микро, мала и средња правна лица који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда, с тим да учешће трајних обртних средстава у износу укупних средстава (кредит Фонда и бесповратна средства) може бити до 20%.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Уколико подносиоци захтева, за реализацију целокупне вредности пројекта имају потребу за додатним кредитним средствима, разлику до пуне вредности пројекта могу да финансирају из додатног кредита Фонда. У том случају, мења се процентуални однос бесповратних средстава и кредитних средстава у односу на укупно тражена средства, односно увећава се проценат учешћа кредитних средстава у укупно траженим средствима.

Предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара, уколико испуњавају критеријуме брзорастућег развоја или послују стабилно.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

 • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа;
 • куповину нове или половне производне и грађевинске опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
 • трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања;
 • набавку софтвера и других нематеријалних улагања.

Средства по овом програму се могу одобрити искључиво уколико се на основу расположивих информација може закључити да подносилац захтева и сва повезана лица имају добру пословну репутацију.

По овом програму не могу се употребљавати средства ради обављања следећих делатности:

 1. примарна пољопривредна производња;
 2. производња алкохолних пића;
 3. производња дуванских производа;
 4. извођење грађевинских радова од стране привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу потребну за извођење радова;
 5. саобраћај и транспорт;
 6. сви облици трговинске делатности;
 7. услужне делатности (укључујући услуге смештаја као и консултантске, маркетиншке, рачуноводствене и услуге истраживања тржишта), осим рециклаже, рачунарског програмирања, и других високотехнолошких услуга;
 8. штампање и умножавање аудио и видео записа, осим штампарских услуга;
 9. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 10. производња и продаја наоружања и војне опреме;
 11. производња и промет нафте и деривата нафте;
 12. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
 13. производња и промет свих производа или активности, које се према домаћим прописима или прихваћеним међународним споразумима, сматрају забрањеним.

Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање делатности, искључујући ситан инвентар.

Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката у другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева програма.

Бесповратна средства не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру активности које су биле започете или завршене пре одлуке о додели бесповратних средстава у складу са Програмом.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак. Услов за задруге је да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).

Услови доделе кредита Фонда: Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом;

 1. Рок отплате:
 • до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године за правна лица;
 • до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године за предузетнике;

Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

 1. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле:
 • 1% годишње уз гаранцију банке;
 • 2% годишње уз остала средства обезбеђења.
 1. Обезбеђење кредита:
 • гаранција или авалиране менице пословне банке; и/или
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта), а за кредите за предузетнике максималног износа до 500.000,00 динара менице и менично овлашћење и/или административна забрана солидарног јемца – физичког лица; и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника; и/или
 • хипотека првог реда на непокретностима; и/или
 • залога на постојећој производној опреми и другим покретним стварима; и/или
 • залога на акцијама/уделима привредног друштва и
 • меница и менично овлашћење дужника.

Изузетно, код инвестиционих кредита за куповину опреме за износе кредита до 10.000.000,00 динара, као основно средство обезбеђења могуће је узимање залоге на постојећој опреми и другим покретним стварима, уз обавезно узимање залоге на опреми која је предмет куповине. У том случају рок враћања кредита је до пет година у оквиру кога је грејс период до шест месеци.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма, конкурсна документација, као и информација о условима кредита код Фонда, може се видети на сајту Министарства привреде http://privreda.gov.rs/. Како се Програм спроводи у сарадњи са Фондом, информације се могу наћи и на сајту https://fondzarazvoj.gov.rs/cir.

КОНТАКТ:

Фонд за развој

Џевида Нинков

+381 11 2634 221

dzevida.ninkov@fondzarazvoj.rs

www.fondzarazvoj.gov.rs

Министарство привреде

Биљана Савковић

+381 11 3334 150

biljana.savkovic@privreda.gov.rs

www.privreda.gov.rs