Програм суфинансирања иновација

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – 4,500,000 ЕУР (средства се деле са Програмом раног развоја, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Март 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност

Програм суфинансирања иновација обезбеђује директну финансијску подршку за микро, мала и средња приватна предузећа у Србији која желе да реализују пројектни развој иновативних и комерцијално оријентисаних производа, услуга и технологија, базираних на стварању нове интелектуалне својине. Циљ програма је развој прототипа/финалног иновативног производа, услуге или технологије високе додате вредности и тржишног потенцијала и пласман истог на међународна тржишта.

Подносиоци пријаве за овај програм морају бити микро, мала или средња привредна друштва у једној од четири форме: ортачко друштво, командитно друштво, д.о.о. или а.д., у већинском приватном власништву.

Подршка обухвата комбинацију до 70% бесповратних средстава које обезбеђује Фонд и минимум 30% сопственог финансирања које обезбеђује предузеће корисник (ако је предузеће корисник средње привредно друштво, онда је обавезно суфинансирање од стране корисника 40%, а максимално финансирање од стране Фонда је 60% одобреног буџета). Фонд може доделити највише 300,000 ЕУР по појединачном пројекту. Пројекти могу трајати до 24 месеца.

Процену пројеката и одлуку о финансирању доноси независна међународна експертска комисија, уз техничку подршку стручних међународних рецензената. Пријава пројеката врши се преко електронског портала Фонда, на енглеском језику у предефинисаним обрасцима за пријаву које обезбеђује Фонд.

Биће размотрене пријаве пројеката из свих области науке и технологије и свих привредних сектора.

Средства по овом програму могу се користити за:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрему и материјал за истраживање и развој;
 • Закуп пословног простора и подршку пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаке/саветнике за истраживање и развој;
 • Пријаву патента и пратеће трошкове, сертификације производа;

Средства по овом програму не могу се користити за финансирање истих трошкова и активности које се финансирају из било ког другог програма.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Порезе, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Ставке које се већ финансирају кроз други оквир, програм или компанију/институцију;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Активности које су наведене у Прилогу А (Изузеци) у Оквирном програму заштите животне средине јавно објављеног 8. маја 2015.;
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта;

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ КРЕДИТА И БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Износ за правна лица Бесповратна средства* Укупно
максимални 300,000 ЕУР 4,100,000 ЕУР
 • *Условни грант – постоји Royalty компонента
 • Royalty: У случају успешне комерцијализације предметног пројекта, корисник је у обавези да Фонду за иновациону делатност уплаћује 5% од годишњег прихода оствареног по основу предметног пројекта (15% од прихода уколико предузеће лиценцира права експлоатације пројекта трећем лицу), током периода од 5 година након завршетка финансирања пројекта од стране Фонда. Максимални износ који предузеће може уплатити назад Фонду по основу ове обавезе износи 120% износа средстава које је предузеће добило од Фонда по основу суфинансирања пројекта.
 • Финансирање од стране Фонда не може прећи 70% укупно одобрених трошкова пројекта (60% ако је корисник средње предузеће)

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услови за пријаву на овај програм, укључујући сву потребну документацију за пријаву, директно су доступни на званичној интернет страници Фонда за иновациону делатност:

http://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-o-programu/

 

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност
+381 11 6555 696

matchinggrants@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs