Програм раног развоја

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Фонд за иновациону делатност – 4,500,000 ЕУР (средства се деле са Програмом суфинансирања иновација, који такође спроводи Фонд за иновациону делатност)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Март 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Фонд за иновациону делатност

Програм раног развоја намењен је младим приватним предузећима основаним у Србији која развијају технолошку иновацију у форми производа, услуге, технологије или технолошког процеса за којим постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак новооснованих предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Подносиоци пријаве за овај програм морају бити микро или мала привредна друштва у једној од четири форме: ортачко друштво, командитно друштво, д.о.о. или а.д., не старија од три (3) године у тренутку пријављивања на програм и морају бити у већинском приватном српском власништву (минимум 51% власничког удела мора држати приватно лице које поседује српско држављанство).

Подршка обухвата комбинацију до 85% бесповратних средстава које обезбеђује Фонд и минимум 15% сопственог финансирања које обезбеђује предузеће корисник. Фонд може доделити највише 80,000 ЕУР по појединачном пројекту. Пројекти могу трајати до 12 месеци.

Процену пројеката и одлуку о финансирању доноси независна међународна експертска комисија, уз техничку подршку стручних међународних рецензената. Пријава пројеката врши се преко електронског портала Фонда, на енглеском језику у предефинисаним обрасцима за пријаву које обезбеђује Фонд.

Биће размотрене пријаве пројеката из свих области науке и технологије и свих привредних сектора.

Средства по овом програму могу се користити за:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрему и материјал за истраживање и развој;
 • Закуп пословног простора и подршку пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаке/саветнике за истраживање и развој;
 • Пријаву патента и пратеће трошкове, сертификације производа;

Средства по овом програму не могу се користити за финансирање истих трошкова и активности које се финансирају из било ког другог програма.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Порезе, укључујући ПДВ, царине и накнаде;
 • Ставке које се већ финансирају кроз други оквир, програм или компанију/институцију;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Активности које су наведене у Прилогу А (Изузеци) у Оквирном програму заштите животне средине јавно објављеног 8. маја 2015.;
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта;

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ КРЕДИТА И БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Износ за правна лица Бесповратна средства Укупно
максимални 80,000 ЕУР 4,100,000 ЕУР
 • Бесповратна средства
 • Финансирање од стране Фонда не може прећи 85% укупно одобрених трошкова пројекта
 • Без обавезе враћања док год се финансирани пројекат спроводи у складу са одредбама Уговора о финансирању између предузећа корисника гранта и Фонда за иновациону делатност

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Детаљна упутства и услови за пријаву на овај програм, укључујући сву потребну документацију за пријаву, директно су доступни на званичној интернет страници Фонда за иновациону делатност:

http://www.inovacionifond.rs/program-ranog-razvoja-o-programu/

 

КОНТАКТ:
Фонд за иновациону делатност
+381 11 6555 696

minigrants@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs