Подршка предузетништву младих

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ЗАПОШЉАВАЊУ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 85.000.000 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: мај 2019.

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Подршка обухвата финансирање или суфинансирање програма или пројекта чији је циљ унапређена запошљивост и запосленост младих жена и мушкараца кроз реализацију активности планираних Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • покривање губитака или дуговања, камата и казни;
 • куповина земље или зграда (важи само за удружења и савези);
 • плаћање истих лица по различитом основу у оквиру реализације једног програма или пројекта;
 • дневнице (дневнице, по потреби, укључити у предвиђене накнаде за обављање предвиђеног посла);
 • појединачна спонзорства за учешће на радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима;
 • појединачне стипендије за студије или курсеве;
 • коришћење службеног возила за свакодневни посао током трајања програма или пројекта;
 • плаћање услуге превоза такси возилом где постоји јавни градски и међуградски превоз;
 • плаћање услуге превоза ваздушним или воденим саобраћајем (изузетно у оправданим околностима, односно програмима или пројектима који се односе на међународну сарадњу);
 • куповина музичке, компјутерске и друге опреме (рачунари, фотоапарати, штампачи, мали електрични уређаји, тастатуре, меморије и др.);
 • куповина алкохолних и енергетских напитака, дуванских производа;
 • узимање у закуп телефонских бројева и опреме од другог лица;
 • куповина кондиторских производа, грицкалица и сл;
 • хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене осим уколико су у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • трошкови који нису у директној вези с циљевима програма или пројекта;
 • ставке које се већ финансирају из других извора.

УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

На конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма или пројекта може учествовати јединица локалне самоуправе која има основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. став 2. Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11). Укупно опредељена средства за конкурс су до 15.000.000 динара.

На конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма или пројекта може учествовати удружењe младих, удружењe за младе или њихов савез који је уписан у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12), коју води Министарство омладине и спорта. Укупно опредељена средства за конкурс су до 70.000.000 динара.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

www.mos.gov.rs

 

КОНТАКТ:
Министарство омладине и спорта, Сектор за омладину, Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе

Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд

тел: 011/311-33-19