Обука за потребе послодавца

Програм је АКТИВАН

ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2019. ГОДИНИ

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: почетак реализације програма планиран је за први квартал 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА:  Национална служба за запошљавање

Програм подразумева учешће у финансирању обука за потребе  послодавца за запосленог, а која се спроводи ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина.

Циљ обуке је одржање запослења код послодавца.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

Обуку може спроводити јавно признати организатор активности, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценциран извођач обуке, у складу са законом.

У складу са правилима о додели државне помоћи,  а у оквиру расположивих средстава за реализацију обуке, Национална служба за запошљавање може послодавцу на основу захтева да исплати:

  • средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику,
  • средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања до 60% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику;

Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке се могу повећати највише до 80% оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику и то:

  • за највише 20 процентних поена уколико је послодавац мали привредни субјект
  • за највише 10 процентних поена уколико је послодавац средњи привредни субјект
  • за највише 10 процентних поена уколико се у обуке укључују особе са инвалидитетом или особе које се теже запошљавају и то:
  1. лица без квалификације, односно без завршене средње школе
  2. старији од 50 година
  3. припадник етничких мањина.

Средства додељена по програму обука за потребе послодавца за запосленог су хоризонтална државна помоћ.

Право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301 или на интернет страници www.nsz.gov.rs .