Обука на захтев послодавца

Програм је АКТИВАН

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: први квартал 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање

Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама.

Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору, као и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са већинским државним капиталом. Подразумева реализацију обуке у трајању до 3 месеца – 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке) и заснивање радног односа са полазником обуке на послу за који је обучен. Послодавац је у обавези да задржи лице у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке.

За особе са инвалидитетом обука се реализује у складу са програмом обуке за коју је издато Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања.

За време трајања обуке, Национална служба може послодавцу да исплати средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, а највише до 120.000,00 динара по полазнику (зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке), а за полазника обуке исплаћује месечну новчану помоћ у висини од 16.000,00 динара за пун фонд часова, исплаћује трошкове превоза и врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за незапослене полазнике обуке у складу са законом. За полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује месечну новчану помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова. Уколико је повољније за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – остала лица.

Средства додељена по основу програма обуке на захтев послодавца су de minimis државна помоћ.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Националне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301 или на интернет страници www.nsz.gov.rs .