Подршка за неразвијена подручја

Програм је АКТИВАН

Право на коришћење средстава имају  привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит /гаранцију, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу годину.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог Програма, сматрају се недовољно развијене јединице локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог Програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог Програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Овом финансијском подршком се планира финансирање куповине пословног простора, набавка увозне и домаће опреме (технолошке, транспортне и др.), изградња, доградња, адаптација, санација пословног простора, могуће је  рефундирање средстава уколико су улагања вршена у периоду од шест месеци пре подношења захтева за кредит, а односе се на предметну инвестицију. Фонд може одобравати и инвестиционе кредите за куповину правног лица или имовине у поступку стечаја и имовине у извршном поступку као и инвестиционе кредите за куповину удела/акција. За набавку трајних обртних средстава може се користити 20% од укупног кредита.

Средства по овом Програму се не могу користити за: 

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата,

Рок отплате за дугорочне инвестиционе кредите:

 • до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за микро, мала,средња и велика правна лица;
 • до 8 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за предузетнике.

Рок отплате за дугорочне кретите за трајна обртна средства /ТОС за правна лица и предузетнике:

 • до 4 године у оквиру кога је грејс период до шест месеци;

Каматна стопа:

 • 1% уз гаранцију банке,
 • 1,8% уз остала средства обезбеђења.
 • Примена валутне клаузуле,
 • У грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу.

Обезбеђење кредита:

 • Гаранција или авалиране менице пословне банке и/или
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу и/или
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара корисника кредита и/или
 • хипотека првог реда на непокретностима и/или
 • залога на постојећој опреми и/или
 • залога на акцијама/уделима привредног друштва и
 • меница и менично овлашћење дужника.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

Контакт
Фонд за развој РС

МирјанаМиљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs