Набавка опреме

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019. године

НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније

Предузетници, микро, мала правна лица и задруге који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 25% бесповратних средстава од нето вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансира се из кредита пословних банака и лизинг компаније, с тим да је привредни субјект у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности производне опреме.

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне опреме не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара

У случају да је укупна нето вредност производне опреме виша од 20.000.000,00 динара, корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ увећа кредитни захтев код банке и лизинг компаније.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара (у даљем тексту: производне опреме) и извођење грађевинских радова , и то:

1) производне опреме и/или машина;

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;

3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;

4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Опрема која је предмет Програма, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, осим ако је продавац опреме предузетник.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења одлуке о додели бесповратних средстава.

УСЛОВИ:

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18) према финансијским извештајима за 2017. годину, као и

2) предузетници регистровани у АПР.

Услов да задруга користи средства Програма јесте да је задруга ускладила своја акта, органе и пословање са Законом о задругама („Службени гласник РС”, број 112/15) и да се подвргла задружној ревизији у последње две године.

Услови које морају да испуне подносиоци пријаве за доделу бесповратних средстава дефинисани су у Уредби о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Министарства привреде.

Како се Програм спроводи у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, информације се могу наћи и на сајту www.ras.gov.rs

КОНТАКТ:
Развојна агенција Србије

Милош Ђекић

+381 11 3398 774

Министарство привреде

Анкица Момчиловић

+381 11 333 4135