Ланци добављача

Програм је У ПРИПРЕМИ

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 472.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Развојна агенција Србије

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током 2019.године

Овај програм је намењен малим и средњим привредним друштвима која јесу или могу бити део ланца добављача. Развојна агенција Србије кроз реализацију Програма подршке МСП за улазак у ланце добављача има за циљ да унапреди перформансе постојећих и потенцијалних добављача у складу са потребама купаца, те да додатно подржи унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности МСП у оквиру приоритетних сектора прерађивачке индустрије и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја; индустрија гуме и пластике.

ПРОГРАМ СЕ САСТОЈИ ИЗ ДВЕ КОМПОНЕНТЕ:

Компонента 1 –  Анализа потреба купаца и дефинисање потреба добављача

У оквиру ове компоненте спроводи се анализа потреба  купаца и индентификују се  потенцијални добављачи, организују се радионице, округли столови, као и специјализовани дани добављача (Suppliers days). Такође, у оквиру ове компоненте биће одређени/дефинисани профили добављача, као и инпути за формирање критеријума за избор добављача и пројеката.

Компонента 2 – Пружање подршке добављачима

У оквиру oве компоненте спровешће се подршка малим и средњим привредним друштвима која јесу или могу бити део ланца добављача кроз доделу бесповратних средстава.

Привредно друштво које је постојећи, односно потенцијални добављач подноси предлог пројекта који се односи на реализацију следећих активности и то:

  • Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација и сертификација, сертификација, ресертификација);
  • Набавка нове или половне (до 5 година старости) производне опреме;
  • Усаглашавања производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
  • Нови дизајн производа и амбалаже;
  • Тестирање производа у земљи и иностранству;
  • Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса;
  • Побољшање постојећих и развој нових производа/услуга;
  • Компанијске мисије/сајмови;

Куповина, израда и имплементација специјализованог софтвера

За више информација: www.ras.gov.rs

КОНТАКТ: +381 11 3398900