Кредити за извознике

Програм је АКТИВАН

КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ – обезбеђивање финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.000.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм траје током целе године

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице одобрава динарске кредитне аранжмане са роком отплате до пет година извозницима – домаћим правним лицима и предузетницима, ако задовољавају следеће услове:

 • поседовање уговора о закљученом спољнотрговинском послу са ино купцем или одговарајуће документације из које се може недвосмислено закључити да се ради о извозном послу и/или пословима којима се утиче на подстицај извоза (поруџбенице, фактуре);
 • остварен извоз у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева, уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у текућој години;
 • остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години изузев уколико се ради о решавању проблематичних пласмана Агенције.

Врсте пласмана:

 • Револвинг кредити
  • o накнада за одобравање кредита износи од 0,3% до 0,9%
  • o каматна стопа износи од 3% до 6% годишње
 • Кредити са планом отплате
  • o накнада за одобравање кредита износи од 0,2% до 0,7%
  • o каматна стопа износи од 2% до 6% годишње

ПРОЦЕДУРЕ

 • Упознавање потенцијалних клијената са условима финансирања (аквизиција, сајт, препоруке задовољних клијената)
 • Подношење захтева за кредит
 • Прикупљање информација и документације од подносиоца захтева
 • Израда предлога за Извршни одбор АОФИ
 • Одлука Извршног одбора АОФИ
 • Потписивање уговорне документације
 • Успостављање средстава обезбеђења
 • Реализација кредита

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://www.aofi.rs/usluge/kreditiranje/

КОНТАКТ:
Арнел Спротива,
+381 11 6558 238
arnel.sprotiva@aofi.rs
www.aofi.rs