Кредити за трајна обртна средства

Програм је АКТИВАН

Кредити за микро, мала, средња и велика правна лица за трајна обртна средства

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 2.000.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије

Кредити за трајна обртна средства намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна лица, регистрованим у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

 • привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа;
 • привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

Овим кредитом финансира се: куповина репроматеријала, горива, мазива, и других енергената за производњу, формирање залиха сировина и материјала, полупроизвода, готових производа и робе, резервних делова и других трајних обртних средстава.

Средства по овом Прoграму се не могу користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата,

Услови кредита:

 • Рок отплате за правна лица и предузетнике до 4 године у оквиру кога је грејс период до шест месеци

Износ:

 •  Правна лица: минимални износ је 1.000.000,00 – максимум у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење кредита, односно до 250.000.000,00 РСД уз остале инструменте обезбеђења.
 • Предузетници: минимални износ је 300.000,00 – максимум у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење кредита, односно до 250.000.000,00 РСД уз остале инструменте обезбеђења.

Каматна стопа:

 • 1% годишње уз гаранцију банке
 • 1,8% годишње уз остала средства обезбеђења
 • Примена валутне клаузуле
 • У грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу.

Обезбеђење кредита:

 • Гаранција или авалиране менице пословне банке и/или
  o менично овлашћење јемца/приступиоца дугу и менично овлашћење и/или
 • административна забрана солидарног јемца/физичко лице и/или
  o меница и менично овлашћење оснивача/акционара корисника кредита и/или
 • Хипотека првог реда на непокретностима и/или
 • Залога на акцијама/уделима привредног друштва и/или
 • Залога на постојећој опреми и
 • Меница и менично овлашћење дужника.

Више информација : https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva

КОНТАКТ:
Фонд за развој
Мирјана Миљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs