Краткорочни кредити

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 300.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Фонд за развој Републике Србије

Краткорочни кредити се одобравају привредним субјектима, за повремена обртна средства, за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде

Средства по овом Пројекту се не могу користити за:

 • организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности,
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним,
 • промет нафте и нафтних деривата.

Рок отплате:

 • oд 3 до 12 месеци од дана коришћења, уз примену валутне клаузуле, по средњем курсу НБС

Каматна стопа:

 • 2,5% уз на годишњем нивоу и обрачунава се уз примену валутне клаузуле;

Обезбеђење кредита може бити:

 • Гаранција пословне банке,
 • Уговорно јемство или приступање дугу од стране привредног субјекта или предузетника,
 • Цесија потраживања од државних институција и предузећа може се обезбедити кредит до максималног износа од 10.000.000,00 рсд;
 • Јемство физичког лица, хипотека на земљишту у приватном власништву може се обезбедити кредит или део кредита до максималног износа 1.000.000,00 рсд,
 • Хипотека првог реда на непокретностима,
 • Залога на постојећој опреми.
 • Корисник кредита је обавезан да уз било који од наведених инструмената обезбеђења достави и сопствене менице са меничним овлашћењем.

Више информација: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kratkorocni-krediti

КОНТАКТ:
Фонд за развој РС
Мирјана Миљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs