Инвестициони кредити

Програм је АКТИВАН

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.700.000.000,00 РСД

НОСИОЦ АКТИВНОСТИ: Фонд за развој Републике Србије

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм је активан током 2019. године

Кредити за инвестиционе  пројекте намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна  лица, регистрованим у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то:

 • привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа;
 • привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40%.

Овом финансијском подршком се планира финансирање куповине пословног простора, набавка увозне и домаће опреме (технолошке, транспортне и др.), изградња, доградња, адаптација и санација пословног простора, могуће је  рефундирање средстава уколико су улагања вршена у периоду од шест месеци пре подношења захтева за кредит, а односе се на предметну инвестицију. Фонд може одобравати и инвестиционе кредите за куповину правног лица или имовине у поступку стечаја и имовине у извршном поступку као и инвестиционе кредите за куповину удела/акција. За набавку трајних обртних средстава може се користити 20% од укупног кредита.

Средства по овом Програму се не могу користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
 • производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним;
 • промет нафте и нафтних деривата,

Рок отплате:

 • до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за микро,мала,средња и велика правна лица;
 • до 8 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за предузетнике.

Износ:

 • Правна лица: минимални износ је 1.000.000,00 – максимум у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење кредита, односно до 250.000.000,00 РСД уз остале инструменте обезбеђења.
 • Предузетници: минимални износ је 300.000,00  – максимум у складу са износом банкарске гаранције која представља обезбеђење кредита, односно до 250.000.000,00 РСД уз остале инструменте обезбеђења.

Каматна стопа:

 • 1% уз гаранцију банке,
 • 1,8% уз остала средства обезбеђења.
 • Примена валутне клаузуле,
 • У грејс периоду камата се обрачунава и приписује главном дугу.

Обезбеђење кредита:

 • Гаранција или авалиране менице пословне банке и/или
 • меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу и
 • менично овлашћење и/или административна забрана солидарног јемца/физичко лице
 • меница и менично овлашћење оснивача/акционара корисника кредита и/или
 • хипотека првог реда на непокретностима и/или
 • залога на постојећој опреми и/или
 • залога на акцијама/уделима привредног друштва и
 • меница и менично овлашћење дужника.

КОНТАКТ:
Фонд за развој РС
Мирјана Миљојковић
+381 11 3283 770
mirjana.miljojkovic@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.gov.rs