Гаранције за извознике

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 420.000.000,00 РСД

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Програм траје током целе године

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице

Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице издаје гаранције, контрагаранције, оквирне линије за издавање гаранција, гаранције за увоз опреме за мала и средња извозна предузећа, авале и друга јемства по извозним пословима и инвестицијама у иностранству, као и гаранције и јемства извозницима за послове на домаћем тржишту уколико се на тај начин повећава извозни потенцијал клијента, с тим да износ гаранције не може бити већи од извоза у текућој години или од износа извозних уговора.

Агенција издаје гаранције на захтев и по налогу домаћих правних лица и предузетника уз услов да извозник поред уговора који је основ за издавање гаранције има:

  • остварен извоз у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева, уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у текућој години;
  • остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години.

За издавање гаранција, контрагаранција, оквирних линија за издавање гаранција, гаранција за увоз опреме за мала и средња извозна предузећа, авала и других јемстава по извозним пословима и инвестицијама у иностранству, као и гаранција и јемстава извозницима за послове на домаћем тржишту уколико се на тај начин повећава извозни потенцијал клијента, Агенција наплаћује провизију од 0,1% до 1% квартално – унапред, на износ за који се гарантује или јемчи, као и провизију за обраду захтева од 0,1% до 1% – једнократно, од износа за који се гарантује или јемчи.

Процедуре:

  • Упознавање потенцијалних клијената са условима финансирања (аквизиција, сајт, препоруке задовољних клијената)
  • Подношење захтева за гаранцију
  • Прикупљање информација и документације од подносиоца захтева
  • Израда предлога за Извршни одбор АОФИ
  • Одлука Извршног одбора АОФИ
  • Потписивање уговорне документације
  • Успостављање средстава обезбеђења
  • Издавање гаранције

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://www.aofi.rs/usluge/izdavanje-garancija/

КОНТАКТ:
Арнел Спротива,
+381 11 6558 238
arnel.sprotiva@aofi.rs
www.aofi.rs