Факторинг

Програм је АКТИВАН

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 700.000.000,00 РСД

НОСИОЦ ПРОГРАМА: Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице

ОПИС: Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту.

На основу Закона о факторингу, а у складу са условима Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице врши послове факторинга – купопродају/откуп потраживања, за потребе извозника.

Фактор може са Уступиоцем закључити Уговор о факторингу којим се ближе уређује уступање потраживања под условима да:

 • уступилац оствари извоз у вредности од најмање ЕУР 100.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева за факторинг,
 • постоји фактура уз доказ о испорученој роби/извршеној услузи; закључен уговор о купопродаји робе или вршењу услуга са Дужником, или поруџбеница,
 • су позитивно оцењени бонитети Дужника и/или Уступиоца, изузев уколико се ради о решавању проблематичних пласмана у Агенцији; или је потраживање обезбеђено првокласним средством обезбеђења у складу са Правилима пословања Агенције или од стране увозног фактора.

ВРСТЕ ПЛАСМАНА

Међународни факторинг

 • накнада за одобравање кредита износи  од 0,15% до 1%
 • каматна стопа износи од 3% до 7% годишње

Међународни факторинг – двофакторски

 • накнада за одобравање кредита износи од 0,15% до 0,7%
 • каматна стопа износи од 2% до 5% годишње

Међународни факторинг – двофакторски из извора другог фактора

 • накнада за одобравање кредита износи од 0,3% до 0,5%
 • каматна стопа износи од 2% до 4% годишње

Домаћи факторинг

 • накнада за одобравање кредита износи од 0,15% до 0,7%
 • каматна стопа износи од 3,5% до 9% годишње

ПРОЦЕДУРЕ

 • Упознавање потенцијалних клијената са условима финансирања (аквизиција, сајт, препоруке задовољних клијената)
 • Подношење захтева за факторинг
 • Прикупљање информација и документације од подносиоца захтева
 • Израда предлога за Извршни одбор АОФИ
 • Одлука Извршног одбора АОФИ
 • Потписивање уговорне документације
 • Успостављање средстава обезбеђења
 • Достављање документације за дужника
 • Исплата аванса у висини од максимално 90% номиналне вредности уступљеног потраживања, умањен за трошкове провизије факторинга која се обрачунава укупну вредност уступљеног потраживања
 • Остатак износа до 100% АОФИ исплаћује извознику по коначној уплати купца АОФИ.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://www.aofi.rs/usluge/faktoring/

КОНТАКТ:
Бојан Вучетић
011/65-58-241
bojan.vucetic@aofi.rs
www.aofi.rs