Обука за потребе послодавца

ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: почетак реализације програма планиран је за први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА:  Национална служба за запошљавање Програм подразумева учешће у финансирању обука за потребе  послодавца за запосленог, а која се спроводи ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина. Циљ […]

Обука на захтев послодавца

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: први квартал 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама. Програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору, […]

Подршка за неразвијена подручја

Право на коришћење средстава имају  привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној територији имају седиште или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит /гаранцију, […]

Рефундација трошкова подршке ОСИ

РЕФУНДАЦИЈA ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2019. ГОДИНИ ЗА ПРОГРАМЕ : Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019 НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за […]

Субвенције послодавцима за запошљавање

ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: Први квартал 2019. године НОСИЛАЦ  ПРОГРАМА: Национална служба за запољшавање Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на […]

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2019. ГОДИНИ ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: I квартал 2019. НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Национална служба за запошљавање Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства кроз субвенционисање зараде. За средства по Програму, могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној […]

Развојни програм

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Министарство привреде – 500.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: јануар 2019.године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде и Фонд за развој РС Предузетници, микро, мала и средња правна лица који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до […]

Подстицаји филмској индустрији

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 900.000.000,00 РСД НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде и Филмски центар Србије Подстицајна средства се додељују инвеститору, као бесповратна, путем повраћаја 25% квалификованих трошкова остварених у Републици Србији, а у циљу подстицања привредних активности у вези са аудиовизуелном производњом, кроз повећање запослености, као и промоцију потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности. Услов који […]

Набавка опреме

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000.000.000,00 РСД ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: март 2019. године НОСИОЦИ ПРОГРАМА: Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније Предузетници, микро, мала правна лица и задруге који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у износу до 25% бесповратних средстава од нето вредности инвестиционог улагања. […]

Инвестициони кредити

OПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.700.000.000,00 РСД НОСИОЦ АКТИВНОСТИ: Фонд за развој Републике Србије ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Програм је активан током 2019. године Кредити за инвестиционе  пројекте намењени су привредним субјектима разврстаним као микро, мала , средња и велика правна  лица, регистрованим у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан губитак и то: привредни […]